గాలి దెబ్బ..?

|

ఫోటోగ్రఫీ ప్రపంచానికి ఏదైనా కొత్తగా చూపించాలని పరితపించిన ప్రముఖ చిత్రకారుడు తాడో సెర్న్ అంతిమంగా తన కలను సాకారం చేసుకున్నాడు. ఈ పెళ్లిళ్ల ఫోటోగ్రాఫర్ తన ఆసాధరణమైన ప్రతిభతో ఆసక్తికర చిత్రాలకు జీవం పోసాడు. ఈ అద్భుత ఫోటోగ్రాఫ్‌లు హాస్యభరితంగాను అదే సమయంలో ఆలోచనాత్మకంగానూ ఉంటాయి. బలమైన గాలలు మనుషుల ముఖాలను చిధ్రం చేసే తీరును అద్బుతమైన సృజనాత్మకతతో చాదో క్రియేట్ చేసాడు. చాదో అద్భుతాలను క్రింగి స్లైడ్‌షోలో చూడొచ్చు.......

 

గాలి దెబ్బ..?

గాలి దెబ్బ..?

ఫోటోగ్రఫీ ప్రపంచానికి ఏదైనా కొత్తగా చూపించాలని పరితపించిన ప్రముఖ చిత్రకారుడు తాడో సెర్న్ అంతిమంగా తన కలను సాకారం చేసుకున్నాడు. ఈ పెళ్లిళ్ల ఫోటోగ్రాఫర్ తన ఆసాధరణమైన ప్రతిభతో ఆసక్తికర చిత్రాలకు జీవం పోసాడు. ఈ అద్భుత ఫోటోగ్రాఫ్‌లు హాస్యభరితంగాను అదే సమయంలో ఆలోచనాత్మకంగానూ ఉంటాయి. బలమైన గాలలు మనుషుల ముఖాలను చిధ్రం చేసే తీరును అద్బుతమైన సృజనాత్మకతతో చాదో క్రియేట్ చేసాడు.

 

గాలి దెబ్బ..?

గాలి దెబ్బ..?

ఫోటోగ్రఫీ ప్రపంచానికి ఏదైనా కొత్తగా చూపించాలని పరితపించిన ప్రముఖ చిత్రకారుడు తాడో సెర్న్ అంతిమంగా తన కలను సాకారం చేసుకున్నాడు. ఈ పెళ్లిళ్ల ఫోటోగ్రాఫర్ తన ఆసాధరణమైన ప్రతిభతో ఆసక్తికర చిత్రాలకు జీవం పోసాడు. ఈ అద్భుత ఫోటోగ్రాఫ్‌లు హాస్యభరితంగాను అదే సమయంలో ఆలోచనాత్మకంగానూ ఉంటాయి. బలమైన గాలలు మనుషుల ముఖాలను చిధ్రం చేసే తీరును అద్బుతమైన సృజనాత్మకతతో చాదో క్రియేట్ చేసాడు.

 

గాలి దెబ్బ..?
 

గాలి దెబ్బ..?

ఫోటోగ్రఫీ ప్రపంచానికి ఏదైనా కొత్తగా చూపించాలని పరితపించిన ప్రముఖ చిత్రకారుడు తాడో సెర్న్ అంతిమంగా తన కలను సాకారం చేసుకున్నాడు. ఈ పెళ్లిళ్ల ఫోటోగ్రాఫర్ తన ఆసాధరణమైన ప్రతిభతో ఆసక్తికర చిత్రాలకు జీవం పోసాడు. ఈ అద్భుత ఫోటోగ్రాఫ్‌లు హాస్యభరితంగాను అదే సమయంలో ఆలోచనాత్మకంగానూ ఉంటాయి. బలమైన గాలలు మనుషుల ముఖాలను చిధ్రం చేసే తీరును అద్బుతమైన సృజనాత్మకతతో చాదో క్రియేట్ చేసాడు.

 

గాలి దెబ్బ..?

గాలి దెబ్బ..?

ఫోటోగ్రఫీ ప్రపంచానికి ఏదైనా కొత్తగా చూపించాలని పరితపించిన ప్రముఖ చిత్రకారుడు తాడో సెర్న్ అంతిమంగా తన కలను సాకారం చేసుకున్నాడు. ఈ పెళ్లిళ్ల ఫోటోగ్రాఫర్ తన ఆసాధరణమైన ప్రతిభతో ఆసక్తికర చిత్రాలకు జీవం పోసాడు. ఈ అద్భుత ఫోటోగ్రాఫ్‌లు హాస్యభరితంగాను అదే సమయంలో ఆలోచనాత్మకంగానూ ఉంటాయి. బలమైన గాలలు మనుషుల ముఖాలను చిధ్రం చేసే తీరును అద్బుతమైన సృజనాత్మకతతో చాదో క్రియేట్ చేసాడు.

 

గాలి దెబ్బ..?

గాలి దెబ్బ..?

ఫోటోగ్రఫీ ప్రపంచానికి ఏదైనా కొత్తగా చూపించాలని పరితపించిన ప్రముఖ చిత్రకారుడు తాడో సెర్న్ అంతిమంగా తన కలను సాకారం చేసుకున్నాడు. ఈ పెళ్లిళ్ల ఫోటోగ్రాఫర్ తన ఆసాధరణమైన ప్రతిభతో ఆసక్తికర చిత్రాలకు జీవం పోసాడు. ఈ అద్భుత ఫోటోగ్రాఫ్‌లు హాస్యభరితంగాను అదే సమయంలో ఆలోచనాత్మకంగానూ ఉంటాయి. బలమైన గాలలు మనుషుల ముఖాలను చిధ్రం చేసే తీరును అద్బుతమైన సృజనాత్మకతతో చాదో క్రియేట్ చేసాడు.

 

గాలి దెబ్బ..?

గాలి దెబ్బ..?

ఫోటోగ్రఫీ ప్రపంచానికి ఏదైనా కొత్తగా చూపించాలని పరితపించిన ప్రముఖ చిత్రకారుడు తాడో సెర్న్ అంతిమంగా తన కలను సాకారం చేసుకున్నాడు. ఈ పెళ్లిళ్ల ఫోటోగ్రాఫర్ తన ఆసాధరణమైన ప్రతిభతో ఆసక్తికర చిత్రాలకు జీవం పోసాడు. ఈ అద్భుత ఫోటోగ్రాఫ్‌లు హాస్యభరితంగాను అదే సమయంలో ఆలోచనాత్మకంగానూ ఉంటాయి. బలమైన గాలలు మనుషుల ముఖాలను చిధ్రం చేసే తీరును అద్బుతమైన సృజనాత్మకతతో చాదో క్రియేట్ చేసాడు.

 

గాలి దెబ్బ..?

గాలి దెబ్బ..?

ఫోటోగ్రఫీ ప్రపంచానికి ఏదైనా కొత్తగా చూపించాలని పరితపించిన ప్రముఖ చిత్రకారుడు తాడో సెర్న్ అంతిమంగా తన కలను సాకారం చేసుకున్నాడు. ఈ పెళ్లిళ్ల ఫోటోగ్రాఫర్ తన ఆసాధరణమైన ప్రతిభతో ఆసక్తికర చిత్రాలకు జీవం పోసాడు. ఈ అద్భుత ఫోటోగ్రాఫ్‌లు హాస్యభరితంగాను అదే సమయంలో ఆలోచనాత్మకంగానూ ఉంటాయి. బలమైన గాలలు మనుషుల ముఖాలను చిధ్రం చేసే తీరును అద్బుతమైన సృజనాత్మకతతో చాదో క్రియేట్ చేసాడు.

 

గాలి దెబ్బ..?

గాలి దెబ్బ..?

ఫోటోగ్రఫీ ప్రపంచానికి ఏదైనా కొత్తగా చూపించాలని పరితపించిన ప్రముఖ చిత్రకారుడు తాడో సెర్న్ అంతిమంగా తన కలను సాకారం చేసుకున్నాడు. ఈ పెళ్లిళ్ల ఫోటోగ్రాఫర్ తన ఆసాధరణమైన ప్రతిభతో ఆసక్తికర చిత్రాలకు జీవం పోసాడు. ఈ అద్భుత ఫోటోగ్రాఫ్‌లు హాస్యభరితంగాను అదే సమయంలో ఆలోచనాత్మకంగానూ ఉంటాయి. బలమైన గాలలు మనుషుల ముఖాలను చిధ్రం చేసే తీరును అద్బుతమైన సృజనాత్మకతతో చాదో క్రియేట్ చేసాడు.

 

గాలి దెబ్బ..?

గాలి దెబ్బ..?

ఫోటోగ్రఫీ ప్రపంచానికి ఏదైనా కొత్తగా చూపించాలని పరితపించిన ప్రముఖ చిత్రకారుడు తాడో సెర్న్ అంతిమంగా తన కలను సాకారం చేసుకున్నాడు. ఈ పెళ్లిళ్ల ఫోటోగ్రాఫర్ తన ఆసాధరణమైన ప్రతిభతో ఆసక్తికర చిత్రాలకు జీవం పోసాడు. ఈ అద్భుత ఫోటోగ్రాఫ్‌లు హాస్యభరితంగాను అదే సమయంలో ఆలోచనాత్మకంగానూ ఉంటాయి. బలమైన గాలలు మనుషుల ముఖాలను చిధ్రం చేసే తీరును అద్బుతమైన సృజనాత్మకతతో చాదో క్రియేట్ చేసాడు.

 

గాలి దెబ్బ..?

గాలి దెబ్బ..?

ఫోటోగ్రఫీ ప్రపంచానికి ఏదైనా కొత్తగా చూపించాలని పరితపించిన ప్రముఖ చిత్రకారుడు తాడో సెర్న్ అంతిమంగా తన కలను సాకారం చేసుకున్నాడు. ఈ పెళ్లిళ్ల ఫోటోగ్రాఫర్ తన ఆసాధరణమైన ప్రతిభతో ఆసక్తికర చిత్రాలకు జీవం పోసాడు. ఈ అద్భుత ఫోటోగ్రాఫ్‌లు హాస్యభరితంగాను అదే సమయంలో ఆలోచనాత్మకంగానూ ఉంటాయి. బలమైన గాలలు మనుషుల ముఖాలను చిధ్రం చేసే తీరును అద్బుతమైన సృజనాత్మకతతో చాదో క్రియేట్ చేసాడు.

 

గాలి దెబ్బ..?

గాలి దెబ్బ..?

ఫోటోగ్రఫీ ప్రపంచానికి ఏదైనా కొత్తగా చూపించాలని పరితపించిన ప్రముఖ చిత్రకారుడు తాడో సెర్న్ అంతిమంగా తన కలను సాకారం చేసుకున్నాడు. ఈ పెళ్లిళ్ల ఫోటోగ్రాఫర్ తన ఆసాధరణమైన ప్రతిభతో ఆసక్తికర చిత్రాలకు జీవం పోసాడు. ఈ అద్భుత ఫోటోగ్రాఫ్‌లు హాస్యభరితంగాను అదే సమయంలో ఆలోచనాత్మకంగానూ ఉంటాయి. బలమైన గాలలు మనుషుల ముఖాలను చిధ్రం చేసే తీరును అద్బుతమైన సృజనాత్మకతతో చాదో క్రియేట్ చేసాడు.

 

భారతావని ఉన్నతమైన సంస్కృతి ఇంకా ఉత్సాహపూరితమైన ప్రకృతి దృశ్యాలను వినూత్నకోణంలో చిత్రీకరించిన ఘనతను ప్రముఖ ఫ్రెంచ్ ఏరియల్ ఫోటోగ్రాఫర్ నికోలస్ చోరియర్ (Nicolas Chorier) దక్కించుకునన్నారు. ఏరియల్ ఫోటోగ్రఫీ విభాగంలో నికోలస్ ప్రత్యేక నైపుణ్యాలను సంతరించుకున్నారు. ఈ వినూత్న ఛాయ చిత్రకారడు తన నాలుగు స్పెసిలిస్ట్ కెమెరాలను సాధారణ జపనీస్ శైలి గాలిపటానికి అనుసంధానించి ఆపై ఆకాశంలో ఎగరవేసి రిమోట్ కంట్రోల్ ఆధారంగా మానిటిర్ చేస్తూ వివిధ ఎత్తల నుంచి దేశంలోని పలు ప్రాంతాలకు సంబంధించిన దృశ్యాలను చక్కటి సృజనతో చిత్రీకరించారు. నికోలస్ అద్భుతమైన ఏరియల్ ఫోటోగ్రఫీ కళను క్రింది స్లైడ్‌షోలో చూడొచ్చు. ఈ శీర్షికకు సంబంధించి డేటా ఇంకా ఫోటోలను మెయిల్ ఆన్‌‍లైన్‌లో ప్రచురించిన ఓ శీర్షిక ద్వారా సేకరించటం జరిగింది. నికోలస్ అద్భుత ఫోటోగ్రఫీని వీక్షించేందుకు ఈ లింక్ పై క్లిక్ చేయండి.

Best Mobiles in India

ఉత్తమ ఫోన్లు

న్యూస్ అప్ డేట్స్ వెంటనే పొందండి
Enable
x
Notification Settings X
Time Settings
Done
Clear Notification X
Do you want to clear all the notifications from your inbox?
Settings X
X